Wat is Westcoaching NewSchool?
Westcoaching NewSchool is een onderwijsgerichte groepsinterventie die er is voor jongeren die binnen het onderwijs niet mee kunnen. Het draait hierbij om jongeren die moeilijkheden ervaren en daardoor elders, op een passende plek, moeten gaan werken aan hun onderwijsontwikkeling met een reëel en haalbaar uitstroomplan.

De dynamiek binnen de hedendaagse jeugdcultuur en het tempo waarmee jongeren geconfronteerd worden met allerlei veranderingen en nieuwe ontwikkelingen strookt niet met hoe het onderwijs in grote lijnen is vormgegeven. Hierdoor ontstaat bij jongeren al snel een gebrek aan focus en aan motivatie voor schoolse zaken. Velen komen daardoor terecht in een negatieve spiraal, door het niet kunnen vinden van de juiste aansluiting.

Ook jongeren die door diverse situaties (tijdelijk) niet mee kunnen draaien binnen een onderwijsinstelling is NewSchool passend als tussenoptie. Denk aan internaliserende en externaliserende problematiek, situaties binnen het gezinssysteem (waardoor jongeren niet in staat zijn om te voldoen aan eisen en verwachtingen van de betreffende school) en situaties waarbij de school de veiligheid van de jongere en/of de leerlingen niet kan waarborgen. In zo een situatie is het voor een school erg uitdagend om specifiek en op maat rekening te houden met het profiel van de jongere en consequent in te spelen op de hulpvraag. Dit alles kan leiden tot een patstelling waarbij de school en leerling, zij het voor een bepaalde periode, niet meer samen verder kunnen.

Zorg wordt dan al snel voorliggend en bij NewSchool kunnen jongeren even uit de onderwijstrein stappen, aan zichzelf werken onder professionele begeleiding, en weer doorgaan middels een op- of overstap. Bij NewSchool vinden ze rust en regelmaat en een helder en strak rooster met een dynamische invulling waarvan ze goed begrijpen waarom ze werken aan die specifieke onderdelen.

In de periode dat ze door NewSchool worden opgevangen kunnen jongeren zichzelf herpakken en werken ze op maat aan een duurzaam plan. Waarbij een gemotiveerde terugkeer naar de huidige stamschool, uitstroom richting een andere school of uitstroom naar een (leer)werkplek het doel is. Ze nemen hierbij hun geslepen en eigengemaakte competenties mee die ze kunnen toepassen in alledaagse situaties.
Dit doen we in een groepssetting van maximaal negen leerlingen waarbij er twee coaches en een docent aanwezig zijn die zich over de jongeren ontfermen en hen begeleiden naar het perspectief.

Hoe werken we?
Westcoaching bezit waardevolle expertise als het gaat om het combineren van onderwijs en zorg.
Het kunnen vinden van de juiste aansluiting met de superdiverse doelgroep en het kunnen herkennen van fundamentele aspecten die het maken dat het op school niet lukt biedt het agogisch proces een brede doorgang. Bepaalde essentiële contextfactoren die de huidige jeugd- en (algemene) schoolcultuur kenmerken zijn bij ons welbekend en zit geïntegreerd in onze methodiek en aanpak. Dat maakt het dat we erg gericht kunnen trainen op zowel individueel niveau als in groepsverband, rekeninghoudend met de uitdagingen die horen bij de doelgroep en generatie.

In de kern komt het erop neer dat de jeugdigen dienen leren om te gaan met de situatie waar ze mee kampen, zodat ze zichzelf kunnen ontplooien en uit de situatie kunnen groeien zonder dat er relatief gezien evenveel nodig is op allerlei andere leefmilieus en leefgebieden.Wij zien de jongere zelf als de te veranderen factor, en niet per se de situatie rondom hen. Hier wordt veel, deskundig en zorgvuldig aandacht aan besteed. Deze benadering heeft als effect dat jongeren meer uit de slachtofferrol kruipen en het gevoel krijgen van eigen regie en vertrouwen in het feit dat zij zelf invloed hebben op successen. Een bewezen en effectieve methode die we ruim zeven jaar inzetten in samenwerking met het PO, VO, MBO en de jeugdhulpverlening.

Hoofdzaken waar voornamelijk aandacht voor is tijdens dit traject zijn de volgende:

 • Het verbeteren van onderlinge interactie;
 • Het versterken van Communicatievaardigheden;
 • Het inspelen op verwachtingen binnen diverse leefmilieus;
 • Het omzetten van motivatie in discipline;
 • Het waarborgen van de schoolgang;
 • Het kunnen opbrengen van een kwetsbare houding;
 • Het durven reflecteren;
 • Het accepteren van eigen (cognitieve) capaciteit;
 • Het vinden van een bezigheid die de interesse bezigt;
 • Het kunnen kanaliseren van prikkels vanuit een groepsdynamiek en daardoor snel kunnen wennen aan een nieuwe omgeving;
 • Het accepteren van gezag zonder een negatief impact op het zelfbeeld.


Perspectief, doorstroom en nazorg
Tijdens het verblijf van de jongere bij NewSchool vindt er regelmatig contact plaats tussen de stamschool, de docent en coaches. Voornamelijk om de voortgang te bewaken en het voorgestelde perspectief te toetsen aan de huidige stand van zaken. Uiteraard is het belangrijk om stabiliteit te behouden met betrekking tot het uitstroomplan, zodat er duidelijkheid is en blijft voor de jongere en de betrokkenen. Flexibiliteit waarin we het perspectief herzien is een optie wanneer we eensgezind zijn over een aanpassing daaromtrent.

Vanuit NewSchool wordt er intensief naar de vervolgplek toe gewerkt en anticiperen we op zaken waarvan wij denken dat dat grote belemmeringen vormt voor de overstap. Denk aan doorstroom naar een school met een dominante cultuur waar de jongere moeilijk mee om weet te gaan, of een school waarbij een hogere mate van zelfstandig werken de norm is ten opzichte van de uitstroomschool. We zetten diverse methoden in om te zorgen voor een zachte landing.

Ook bieden we een stukje nazorg. We blijven drie weken na uitstroom betrokken en overleggen met de jongere en contactpersoon van de school/(leer)werkplek om de beleving en de bevindingen te bespreken. Als hier wat bijsturing in nodig is zullen we dat bieden met als doel een vliegende start te creëren zodat ze snel mee kunnen met de dynamiek van de nieuwe omgeving.

Duur & rooster NewSchool
Een volledig programma bij NewSchool doorloop je in 16 weken. Dat is te verlengen tot 20 weken. Het streven is dat iedere jongere een volledig programma doorloopt alvorens ze weer doorgaan naar een vervolgplek. Voor iedere jongere is de duur anders. Dit heeft te maken met de reden van uitval, de hulpvraag en het uitstroomperspectief. In overleg en tijdens evaluaties wordt bepaald hoe en wanneer iemand start en weer doorstroomt.
NewSchool is er elke schoolweek (parallel met de vakanties in regio midden) van maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 14.00 uur.


NewSchool wachtlijst en locaties

Westcoaching Newschool is in 2021 zorgvuldig opgestart en heeft sindsdien vrijwel constant een volledige bezetting. De klassen zijn gelegen in de Rijswijkse en Delftse vestiging van Westcoaching. In Rijswijk zijn er in februari 2023 twee groepen bij gekomen wat een positieve invloed heeft gehad op de wachtlijst en op de ontwikkeling van jeugdigen, die anders langer zouden moeten wachten op een passende plek.

In het voorjaar van 2024 komen er vestigingen in Rotterdam en in Den Haag centrum. Op dit moment zijn er vier groepen actief, drie in Rijswijk en één in Delft.

Aanmelden bij NewSchool
Een aanmelding voor NewSchool dient altijd gedaan te worden door een onderwijsprofessional die daartoe bevoegd is, een jeugdbeschermer, een jeugdconsulent van de gemeente of een jeugdzorgorganisatie, -instelling.
Het aanmelden zelf kan op verschillende manieren:

Voor een oriënterend gesprek of voor vragen kan ook direct contact worden opgenomen met de Projectleider en Operationeel Manager van NewSchool;
Ali Ibnolfaqir via ali@westcoaching.nl of via 0641155200.

Ouders/verzorgers kunnen niet zelf hun kind aanmelden voor NewSchool. Ook dragen ouders niet bij aan de financiering. Wel is er altijd ruimte voor een vrijblijvend gesprek met ouders/verzorgers


Exclusieve NewSchool extra’s:

 • Bij NewSchool wordt er altijd gezamenlijk ontbeten;
 • De coaches van Westcoaching en NewSchool staan in contact met diverse organisaties die een exclusief plekje kunnen bieden aan uitstromers richting werk;
 • Bij NewSchool is er extra aandacht voor rivaliserende groepen en weten we veel conflicten tussen hen op te lossen;
 • Westcoaching beschikt in de ruimte naast de klas over een volledige en eigen fitness/sportruimte waar NewSchool wekelijks twee keer gebruik van maakt;
 • Er is een unieke en effectieve aanpak voor meidenvenijn en een speciaal programma voor de kwetsbaren onder hen, inclusief speciaal voor hen ingerichte ruimtes
 • Westcoaching NewSchool is een pionier en voorloper op het gebied van het combineren van zorg en onderwijs in de moderne,
  huidige tijd waar social media een grote spil is in de hedendaagse jeugdproblematiek;
 • We zijn in positieve zin welbekend onder veel jongeren binnen Haaglanden waardoor de bereidheid om deel te nemen erg groot is;
 • Er wordt sterk gesignaleerd door de professionals waardoor we verborgen talenten hebben weten om te zetten in een belangrijk onderdeel van het uitstroomplan;
 • En nog veel meer…