Westcoaching vindt het belangrijk dat u weet dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u algemene informatie over de persoonsgegevens die Westcoaching verwerkt, welke maatregelen Westcoaching neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Er zijn vele soorten persoonsgegevens: bijvoorbeeld een naam of huisadres, maar ook een e-mailadres of telefoonnummer kan een persoonsgegeven zijn.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die naar hun aard extra gevoelig zijn, zoals bijvoorbeeld medische gegevens. Hiervoor geldt een speciale regeling. Aangezien Westcoaching dergelijke gegevens niet verwerkt, is dit niet van toepassing. 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Voor welke doelen verwerkt Westcoaching persoonsgegevens?

Voor Westcoaching is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van haar bedrijfsvoering en in het verlengde hiervan om te weten wie haar klanten en doelgroepen zijn.

Welke persoonsgegevens verwerkt Westcoaching en hoe lang worden de gegevens bewaard?

In het verwerkingsregister van Westcoaching is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt. Ook het doel is daarin vermeld.

Westcoaching verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

• Gewone persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en geboorteplaats;

Die persoonsgegevens verkrijgt Westcoaching op verschillende manieren:

• van de klant en doelgroep zelf; Westcoaching verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering en bewaart deze niet langer dan noodzakelijk is voorhet doel van de gegevensverwerking. Dit betekent dat de gegevens worden verwijderd nadat zij ook niet meer nodig zijn voor archiefdoeleinden. Uw gegevens kunnen daarnaast worden gebruikt om u te benaderen voor klanttevredenheidsonderzoeken die Westcoaching uitvoert. U kunt op dat moment aangeven of u hiervoor interesse heeft.

Hoe gaat Westcoaching om met persoonsgegevens die u via de website of telefonisch achterlaat?

Westcoaching verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens zelf actief heeft achtergelaten.

In de volgende gevallen laat u persoonsgegevens achter bij Westcoaching:

• Als u persoonsgegevens invult in het contactformulier op de website www.westcoaching.nl. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vraag. De gegevens die u heeft ingevuld op het contactformulier kunnen ook worden gebruikt om u te benaderen voor klanttevredenheidsonderzoeken die Westcoaching regelmatig uitvoert. U kunt op dat moment aangeven of u hiervoor interesse heeft.

• Wanneer u telefonisch contact opneemt met Westcoaching of een e-mail met uw persoonsgegevens verstuurt naar (emailadres invullen) en hierbij uw persoonsgegevens verstrekt. Ook deze persoonsgegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. De gegevens die u heeft verstrekt kunnen ook worden gebruikt om u te benaderen voor klanttevredenheidsonderzoeken die Westcoaching uitvoert. U kunt op dat moment aangeven of u hiervoor interesse heeft.

Hoe heeft Westcoaching de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?

Westcoaching neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat Westcoaching zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken. Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. 

Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Westcoaching?

U heeft op basis van de AVG de volgende rechten:

• Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

Als u een aanvraag doet voor een dienst van Westcoaching, levert u zelf de

persoonsgegevens aan en bent u dus op de hoogte van de verwerking van uw

persoonsgegevens. Daarnaast vindt u informatie over de verwerking van uw

persoonsgegevens in deze privacyverklaring. 

• Recht op inzage (artikel 15 AVG) en recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

U kunt op grond van artikel 15 AVG een verzoek indienen om in te zien welke gegevens Westcoaching van u verwerkt.

Indien u wel inzage krijgt in bepaalde persoonsgegevens die Westcoaching heeft verwerkt en deze gegevens blijken onjuist, onvolledig of niet relevant te zijn, kunt u Westcoaching verzoeken deze persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Westcoaching stelt in zo’n geval iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van een eventuele rectificatie.

• Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

U heeft in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens.

Om welke situaties het gaat, is vermeld in artikel 18 AVG lid 1 onder a-b: de gegevens zijn mogelijk onjuist, de verwerking is onregelmatig, de gegevens zijn niet meer nodig, of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er zijn geen dwingend gerechtvaardigde gronden voor de verwerking. 

• Het recht van bezwaar (artikel 21 AVG) Als u een aanvraag doet voor een dienst van Westcoaching vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats op uw eigen verzoek. Het ligt dan niet voor de hand dat u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

• Het recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG)

Dit houdt in dat u het recht heeft de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Zo kunt u uw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere organisatie. Het recht op dataportabiliteit bestaat echter alleen wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst én de verwerking geautomatiseerd is. 

• Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

Westcoaching is –onder bepaalde omstandigheden- verplicht uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. Westcoaching stelt in zo’n geval iedere organisatie aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van de wissing. 

U kunt een verzoek voor het uitoefenen van een recht dan wel een klacht schriftelijk indienen bij:

Westcoaching BV

Westvest 139

2611 AZ

Delft